زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

عدالت

ینی حتی یکی رو ندارم سر رو شونش بزارم و یه کم سبک شم

اونوخ بعضیا یکی یکی که هیچی دوتا دوتا دارند

خدایا عدالتت رو عشق است

خدایا

خدایااا

خدایاااااا

خدایاااااااااااا

خداااااااایااااااااااا

خداااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااا

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

+   Aria Lonely ; ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩