بیــــــــــــــــــ…

من و زندگی خصومت شخصی نداریم
از هم خوشمان نمی آید
فقط مثل دو همساده سر سنگین آرام از کنار هم رد می شویم
اما گاهی زندگی از پشت سرم سنگ پرانی می کند

کسی این دور و بر ها، دکتر قلب نمی شناسد؟ امشب قلب روحم متوقف شد. الآن چه وقت شوخی است آقا جان. جدی گفتم… متوقف شد…