اَسب کشی !

قلبم را عصب کشی کردم! دیگر نه از سردی نگاهی میلرزد ، نه از گرمی قلبی می تپد !

/ 4 نظر / 22 بازدید
meena

afarin

اجـــــــــــی نرگی

مگه نگفتن مردی؟

zaha

مگه می شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟/[خمیازه]