وداع

دارم میرم نگو نرو ، هوا ، هوای رفتنه

/ 19 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
zara

می خواهی بروی؟ بهانه می خواهی؟ بگذار بهانه دستت دهم برو و هرکس پرسید بگو لجوج بود...همیشه سرسختانه عاشق بود بگو دروغ می گفت...می گفت هرگز ناراحتم نکردی بگو درگیر بود...همیشه درگیر افسون نگاهم بود بگو او نخواست...نخواست کسی جز من در دلش خانه کند اینهمه بهانه برایت آوردم ...حالا اگر می خواهی برو به سلامت...!!!

zara

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی : " نــــذار برم " یعنـــــــی بــرم گــــردون سفــــت بغلـــــم کـــن ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و بگــــــو : "خدافــــظ و زهــــر مـــار!!!!!!! بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ مگـــــه میـــذارم بــــری؟!! مــــــگه الکیــــــــه!!!!" چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!! چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری...؟!!

zara

در گذرگاه زمان خیمه شب بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد عشق ها می میرند رنگ ها رنگ دگر می گیرند ... ...و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جا می مانند..

zara

دانش ، خواسته ها را افزون میکند ، خواسته ها نارضایتی را می پرورانند ، و انسان ناراضی بیچاره و اندوهگین است .

zara

زندگی آب روانیست روان میگذرد آنچه تقدیر من و توست همان میگذرد..

zara

هر آنچه خواستم نیامد به دست، چون که بیگانه بودم به این دنیای پست، پی آب بودم کوزه به دست، چون که آب یافتم، کوزه شکست .

zara

من اگه خدا بودم... اینقدر هوای دو نفره رو به رخ تک نفره ها نمیکشیدم...

zara

نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم .. چــــیزی جــــ ـــ ـز تـــنــهایی با من نیـــستـــــ ـــ ـ ....

هما

به کدامین غم جانسوز جهان فکر کنم؟ به جوابی که تویی یا به سوالی که منم؟ عمر من: بال به هم بسته، نگاه تو: قفس به کجا کوچ کند بی پر و بالی که منم؟ برگ ها بر تن من، بار گران غم توست پس چرا خم نشود پشت نهالی که منم؟

Hame raftanian[قهقهه]